Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Μέγεθος Κειμένου

Αντίθεση

Default
White - Black
Black - White
Blue - Yellow

Εκφώνηση Κειμένου

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 • Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές. Αντικαταστάσεις τυχόν ελαττωματικών εμπορευμάτων γίνονται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα είναι στην αρχική τους συσκευασία, άθικτα και ύστερα από έλεγχο και έγκριση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας.
 • Η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν ισχύει εάν A) αποκολληθούν τροποποιηθούν ή αλλοιωθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες που είναι κολλημένες επί των προϊόντων   ή των μερών αυτών και επί των οποίων αναγράφονται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς ή στοιχεία σύμβασης και β) εάν η βλάβη του προϊόντος προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή.
 • Τα πωληθέντα προϊόντα, παραμένουν στην κυριότητα της ASIS έως την οριστική αποπληρωμή τους. Η παραλαβή από την εταιρία συναλλαγματικών ή επιταγών δεν συνιστά εξόφληση αλλά ένδειξη ημερομηνίας της πληρωμής του τυχών πιστωμένου υπόλοιπου.
 • Εξόφληση θεωρείται μόνον η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιογράφων ή χρεογράφων που ο πελάτης – αγοραστής παρέδωσε στην ASIS .
 • Καθυστέρηση μέρους ή του συνόλου της αναγραφόμενης αξίας πληρωμής, πέραν της συμφωνημένης προθεσμίας χαρακτηρίζει ως «ληξιπρόθεσμη» την συναλλαγή  και καθιστά  απαιτητό ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό  καθώς και όλες γενικά τις απαιτήσεις της ASIS από τον πελάτη ακόμη και αν προέρχονται από διαφορετική της παρούσης  συνδιαλλαγής .
 • Για κάθε καθυστέρηση της πληρωμής ή του τμήματος ή των προσυμφωνημένων δόσεων σε  οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλονται, ακόμη και σε ανωτέρα βία θα ενεργοποιούνται οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας για τυχόν διαφορά συμφωνείται ότι αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
 • H υπογραφή του παρόντος από τον παραλήπτη, ή εκπρόσωπο του ή συνεργάτη του, καθιστά την αυτοτελώς και ανεπιφύλακτα πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο παραλήπτης υποχρεούται να την γνωστοποιήσει  εγγράφως στην ASIS  εντός 24 ωρών από την παραλαβή του παρόντος.
 • Οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.
 • Το κόστος των ανταλλακτικών για την αποκατάσταση  της βλάβης, βαρύνει τον πελάτη .
 • Για την αποκατάσταση βλαβών συσκευών που φέρουν αναλώσιμα , ενδεχομένως να απαιτηθεί η χρήση μια ολοκληρωμένης  σειράς καινούργιων και γνήσιων αναλωσίμων  υλικών και  o πελάτης εκούσια συμφωνεί για την διάθεση τους. 
 • Η εξόφληση του ποσού που προκύπτει συνολικά για την Παροχή Υπηρεσιών γίνεται  απολύτως τοις μετρητοίς. Τα σχετικά παραστατικά δύναται να  αποστέλλονται  με ηλεκτρονική μορφή  σύμφωνα με το N.4093/2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 ( αρθρο2 παράγραφος 5 )  Π.Δ 186/1992 και  ΠΟΛ:1049-21/03/2006
 • Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης, παραμένουν στην δικαιοδοσία της ASIS έως την οριστική αποπληρωμή του ποσού που προκύπτει από το σχετικά παραστατικά πώλησης.  Η ASIS  διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης των συγκεκριμένων ανταλλακτικών καθώς και την έκδοση των σχετικών πιστωτικών τιμολογίων σε περίπτωση που η αντίστοιχη αποπληρωμή θεωρηθεί εκπρόθεσμη.
 • Ως ελάχιστο κόστος εκτίμησης αποκατάστασης της βλάβης του εκάστοτε  εξοπλισμού,  ορίζετε το πόσο των 20 €.
 • Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός μεταφερθεί στην έδρα της ASIS και μετά από την παρέλευση 3 μηνών από την αποκατάσταση της βλάβης ή της ‘μη αποκατάστασης’ λόγο αδυναμίας, έλλειψης ανταλλακτικών, ασύμφορης επισκευής , οι συσκευές θα αποστέλλονται από την αποθήκη της ASIS σε εταιρία ανακύκλωσης συσκευών χωρίς άλλη ειδοποίηση . Τυχών   μεταφορά του Μηχανογραφικού εξοπλισμού από και προς τον χώρο του Πελάτη βαρύνει τον  Πελάτη και καθορίζεται κατά περίπτωση .
 • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ή προγραμμάτων καθώς και για την ασφάλεια των ιδιόκτητων εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών του.
 • Η ASIS αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και αντικατάσταση των ανταλλακτικών υπό καθεστώς εγγύησης τους, για  αντίστοιχο χρονικού διαστήματος όπως ορίζει ο εκάστοτε  κατασκευαστής του εξοπλισμού.
 • Η απόκριση της ASIS σε κλήση του Πελάτη για Παροχή Υπηρεσιών που αφορά  Μηχανογραφικό Εξοπλισμό μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ή να μην πραγματοποιηθεί λόγω εκτάκτων καταστάσεων και φαινομένων. Ως έκτακτες καταστάσεις ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις : πολέμου ,πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, διαδηλώσεων, ταραχών, κλπ.
 • Η ASIS έχει προβεί σε όλες κατά την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την τήρηση του εμπιστευτικών πληροφοριών και  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «Εμπιστευτική Πληροφορία» νοείται το σύνολο των πληροφοριών που κατέχονται από το μέρος που ανακοινώνει και αποκαλύπτει αυτές, οι οποίες πληροφορίες δεν είναι γνωστές στο κοινό, όπως το λογισμικό, τα βιομηχανικά σχέδια του προϊόντος, η πολιτική τιμών, οι πληροφορίες σχετικά με την προώθηση και τις πωλήσεις, το πελατολόγιο, η τεχνογνωσία, τα επιχειρηματικά μυστικά, οι οποίες προσδιορίζονται ως εμπιστευτικές ή που, ανάλογα με τις περιστάσεις σχετικά με την αποκάλυψή τους, επιβάλλεται να τις διαχειριστούν με εμπιστευτικό τρόπο. Εμπιστευτικές δεν είναι οι πληροφορίες οι οποίες είτε είναι ήδη ή έχουν καταστεί κοινώς γνωστές χωρίς υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου ή παραβίαση συμβατικής του υποχρέωσης, είτε έχουν δοθεί προς δημοσίευση με την έγκριση του  συνεργάτη ή των πελατών του . Δεν παύει όμως να είναι εμπιστευτική μία πληροφορία επειδή τυχόν κατ΄ ιδίαν τμήματα ή συστατικά αυτής είναι κοινώς γνωστά. ( δείτε επίσης τον ιστοχώρο της ASIS  http://www.asisnet.gr/about_us/privacy/ ).

 

Example Page

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?